Ön Bilgilendirme

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

Ünvan :

Telefon:  

E-posta:  

Adres :  

1.2 - ALICI

İsim/Unvanı : 

Email :  

Telefon : 

Adres : 


MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri  adresinde yer almaktadır. Ürünün temelözellikleri kampanya süresince ve daha sonra bu link vasıtasıyla incelenebilmektedir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahilsatış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

 

Toplam:

 

Ürün sevkiyatlarına kampanya bitiminden sonraki 1 hafta içinde başlanacaktır.

Ödeme Şekli ve Planı:  
 

Teslim Edilecek Kişi: 
     

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER

3.1) ALICI, www.BirlikteAlalim.com internet sitesindesözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ileteslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronikortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyielektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICItarafından Tüketici'ye verilmesi gereken isim veya unvan, adres, telefon vediğer iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru veeksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

3.2) Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşuluile, her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, önbilgiler içinde açıklanan sevkiyat süresinin başlaması itibarıyla, ortalamasevkiyat süresi olan 5 gün içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşateslim edilir.

3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasındakarşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'yateslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Kargo tutarı ortalama 10 TL olarak müşteri tarafından ödenmektedir.

3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz,siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanımkılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresidolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kaliteve fiyatta olmak kaydı ile aynı evsafta ikame bir ürün tedarik edebilir.

3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerinegetirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerinegetiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadantüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formununelektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeliödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ALICI sözleşmeden caymış veSATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartınınALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veyahukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olmasıkaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirdenakliye giderleri ALICI'ya aittir.

3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen havamuhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmekonusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekleyükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusuürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyicidurumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisinenakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise,ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 güniçerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonraALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahaledebulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iadeedilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 4 - CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürününkendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin vehiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkınıkullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süresözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde caymahakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflarSATICI'ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içindedoğrudan SATICI'ya yazılı olarak veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulmasıve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. BİRLİKTEALALIMçağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerlisayılması ve işleme alınması mümkün değildir. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standartaksesuarları, varsa ürün ile birlikte teslim edilmiş kullanım kılavuzu, garantibelgesi ve diğer belgeler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslimedilmesi gerekmektedir.

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren engeç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokanbelgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almaklayükümlüdür.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerindebir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nınzararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

BİRLİKTEALALIM, aracı olarak iade gerçekleştirdiğidurumlarda; ALICI’nın geçerli cayma hakkını müteakiben en geç 10 güniçerisinde, ilgili kredi kartına iadeyi gerçekleştirir.

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresindensonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, BirlikteAlalım’ın takdirinde olmak üzere, fırsatın geçerlilik süresi boyunca Grupara iadesiyapılabilmektedir, ancak BİRLİKTEALALIM bununla yükümlü tutulamaz. Herhalukarda Fırsat geçerlilik süresi aşılmış olan iade talepleri işlemealınmamaktadır.

Bununla birlikte, BİRLİKTEALALIM işbu başvuruları tamamenkendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıylaTüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcunifasından sorumlu tutulamaz.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı, ilgili yasal mevzuat uyarınca şu durumlardakullanılamaz:

(i) Cayma hakkı, hizmetin ifasına başlanmış ya datamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

(ii) Cayma hakkı, fiyatı borsa ya da teşkilatlanmış diğerpiyasalarda belirlenen mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler içingeçerli değildir.

(iii) Cayma hakkı, KULLANICI'nın taleplerine bağlı olarakhazırlanmış ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabukbozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan yahut tekkullanımlık malların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

(iv) Cayma hakkı, hizmetin elektronik ortamda anındaifasının söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir.

(v) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla,ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerineilişkin sözleşmelerde belirtilen ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılamaz.

(vi) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkinsözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

(vii) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkinsözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

(viii) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili; otomatikmakineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili; halka açık telefonkullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen; taşınmazsatış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili; artırma veyaeksiltme yoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

(ix) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlüktüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicininmeskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkıkullanılamaz.

(x) Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörüalanlarında faaliyet gösteren İŞLETME'lerin SİTE aracılığı ile KULLANICI'yasatışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifaedilmesinin söz konusu olduğu (gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler)durumlarda, cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi,ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemişolması şartına bağlıdır.

(xi) Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürününambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olmasışartına bağlıdır.

Her türlü kozmetik ürün

İç giyim ürünleri

Her türlü kişisel bakım ürünü

Her türlü yazılım ve programlar

DVD, VCD, CD ve kasetler ile diğer ses veya görüntükayıtları

Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş,şerit vb.)

Taşınabilir bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar (Ürününarızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde), orijinal işletim sistemikurulduktan yani bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve TicaretBakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığıve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile TüketiciMahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C.Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasalsınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğuyerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.